Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Zakończone - Zapytanie ofertowe Z-OA.26.05.10.2021

18 października 2021

ZAPYTANIE  OFERTOWE
na odnowienie wsparcia dla posiadanych i użytkowanych przez Mazowieckie
Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
licencji oprogramowania antywirusowego
McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na:
1)  odnowienie wsparcia dla posiadanych i użytkowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk;
2)   opiekę serwisową;
- na okres 12 miesięcy
, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie wsparcia dla posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk (dalej jako „Oprogramowanie”) oraz opieka serwisowa - na okres 12 miesięcy.
2.   Opis produktu:
Part numer: CEBYFM-AA
LICENSE: Per Node.
PRODUCT INCLUDES:
MVISION Endpoint (for Windows 10 only)
McAfee Endpoint Security (ENS) multiplatform (Windows, Mac, Linux) including Adaptive Threat Protection module with Dynamic Application Containment and Real Protect
McAfee Security for Email Servers
Device Control
Drive Encryption
File & Removable Media Protection, Management of Native Encryption
McAfee Security for Microsoft SharePoint
McAfee Application Control for PCs and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises or public cloud)

3.  Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia wsparcia dla Oprogramowania oraz do opieki serwisowej - na okres 12 miesięcy.
4. W ramach wsparcia dla Oprogramowania Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawo do pobierania w okresie 12 miesięcy, uaktualnień bazy danych wirusów Oprogramowania (tzw. subskrypcja aktualizacji bazy danych wirusów). Oprogramowanie jest i będzie wykorzystywane do ochrony oprogramowania Microsoft Server 2012 i nowszych, serwerów wirtualnych oraz stacji roboczych Windows 7 i nowszych.
5.  Opieka serwisowa będzie obejmować w szczególności:
1) aktualizację Oprogramowania wynikającą z wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych;
2) telefoniczne wsparcie techniczne Oprogramowania w godzinach wskazanych przez Wykonawcę;
3) usuwanie usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od zgłoszenia usterki lub nieprawidłowości;
4) przyjmowanie zgłoszeń Zamawiającego w sprawach, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, w godzinach 8-16, w dniach roboczych, poprzez: pocztę elektroniczną oraz  telefon. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
5) możliwość instalowania wszelkich aktualizacji Oprogramowania, które będą miały miejsce w czasie obowiązywania Umowy, w tym aktualizacji obejmujących przejście na kolejną wersję Oprogramowania (Upgrade);
-    w okresie 12 miesięcy od dnia 10 listopada 2021 r.

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 m-cy.
Miejsce realizacji zamówienia  
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul.  Nowy Zjazd 1,  
00-301 Warszawa

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:
1) skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl;
2) w wersji pisemnej  na adres  siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 25 października 2021 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego w Warszawie
Data utworzenia:2021-10-18
Data publikacji:2021-10-18
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Bujalski
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:175