Zespół Planowania Strategicznego

Do zadań Zespołu Planowania Strategicznego należy w szczególności:

opracowywanie założeń do dokumentów strategicznych i planistycznych; opracowywanie strategii rozwoju województwa mazowieckiego, strategii ponadregionalnych oraz raportów z monitoringu realizacji strategii rozwoju województwa mazowieckiego;sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego i jego ocena;dokonywanie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz opracowywanie raportu o jego stanie;opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów funkcjonalnych i problemowych;opracowanie studiów, analiz i raportów związanych z rozwojem województwa mazowieckiego, we współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Systemu Informacji Geograficznej;prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem corocznego raportu o stanie Województwa Mazowieckiego oraz obsługa techniczna i organizacyjna zespołu właściwego do spraw przygotowania raportu o stanie Województwa Mazowieckiego;sporządzanie audytu krajobrazowego we współpracy we współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Systemu Informacji Geograficznej oraz oddziałami terenowymi;analizowanie dokumentów rządowych i europejskich w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego oraz ich opiniowanie;przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;prowadzenie prac na rzecz międzywojewódzkiej współpracy w zakresie polityki rozwoju;prowadzenie współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami samorządu terytorialnego w przygotowaniu dokumentów w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu Województwa Mazowieckiego;prowadzenie współpracy z krajowymi lub zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi lub stowarzyszeniami zawodowymi;wykonywanie zadań Województwa Mazowieckiego wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) we współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Systemu Informacji Geograficznej oraz zespołami uzgodnień i opinii;prowadzenie współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu opinii co do zasadności realizacji planowanych przez gminy działań w zakresie polityki rozwoju, zgodności działań ze strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz spełnienia poprzez działania przesłanek określonych w art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020);prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.