Zakończone - Zapytanie ofertowe Z-OA.26.11.10.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 października 2019

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wydruku i dostawy periodyku naukowegoMAZOWSZE Studia Regionalne”– nr 30/2019

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wydruku i dostawy periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”– nr 30/2019 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne” – nr 30/2019 w łącznym nakładzie 1050 egz. i jego dostawa we wskazane przez Zamawiającego miejsca.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Planowana liczba stron (wkład) 170.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby stron (wkład) ± 6. Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować to w cenę oferty.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:
1) skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,
2) pisemnej do siedziby Zamawiającego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro; decyduje data wpływu.
Termin składania ofert: 31.10.2019 r. do godziny 10:00
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-10-25
Data publikacji:2019-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Bujalski
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:663