Zakończona - Oferta pracy - ogłoszenie nr 18/2019 - starszy referent

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 września 2019

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie: nr 18/2019
Miejsce pracy: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska: starszy referent
Nazwa zespołu: Zespół Uzgodnień i Opinii w Warszawie
Wymiar etatu: pełny etat

Przewidywana kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto w przedziale 3000 zł do 3400 zł (plus dodatek za wieloletnią pracę).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Realizacja zadań samorządu województwa w zakresie polityki rozwoju
  i zagospodarowania przestrzennego na podstawie udzielonych pełnomocnictw, w szczególności z zakresu ustaw:
  1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. o rewitalizacji,
  3. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
  4. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 2. Przygotowywanie uzgodnień i opinii do dokumentów planowania miejscowego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Przygotowywanie materiałów w związku z zażaleniami na postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego składanych za pośrednictwem Biura do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 4. Przygotowywanie opinii do uchwał gmin określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
 5. Przygotowywanie opinii do gminnych programów rewitalizacji.
 6. Przygotowywanie opinii do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej.
 7. Przygotowywanie opinii, zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów normatywnych, projektów dokumentów rządowych i regionalnych oraz stanowisk na Konwent Marszałków.
 8. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz informacji kierowanych na Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 9. Udzielanie odpowiedzi i przygotowywanie materiałów do wniosków
  o udostępnienie informacji publicznej.
 10. Prowadzenie rejestru inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim
  i krajowym.
 11. Prowadzenie bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
  i powiatowym.
 12. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
 13. Współpraca z gminami, zarządcami elementów infrastruktury technicznej, właściwymi organami i instytucjami ochrony środowiska.

 Warunki pracy:

 • praca biurowa przy komputerze,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu: architektura lub gospodarka przestrzenna lub geografia lub geodezja i kartografia lub administracja,
 2. Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 3. Umiejętność pracy w zespole, właściwe przekazywanie informacji.
 4. Odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętności analityczne, wnikliwość.
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 2. Znajomość oprogramowań GIS-owych MapInfo lub ArcGIS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania DOCX lub PDF),
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania),
 • oświadczenia dla kandydatów (do pobrania DOCX lub PDF),
 • kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kserokopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm. ) tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa do dnia 17.09.2019 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr  18/2019”.

List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (www.mbpr.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MBPR w Warszawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
 • e-mail:  IOD@mbpr.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu naboru2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie są komisyjnie niszczone nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-09-06
Data publikacji:2019-09-06
Osoba sporządzająca dokument:Aldona Kasenko
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:696