Zakończone - Zapytanie ofertowe Z-OA.26.05.05.2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 maja 2019

Zapytanie ofertowe na wdrożenie i udostępnienie aplikacji ułatwiającej pracownikom portu lotniczego Warszawa/Modlin wspólne przejazdy samochodem do i z pracy, w ramach realizacji projektu LAirA

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wdrożenie i udostępnienie aplikacji ułatwiającej pracownikom portu lotniczego Warszawa/Modlin wspólne przejazdy samochodem do i z pracy, w ramach realizacji projektu LAirA.
Postępowanie o zamówienie publiczne wyłączone jest ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora MBPR w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawowe dane o projekcie

Projekt LAirA (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) skupia się na wyzwaniach związanych z zapewnieniem multimodalnej dostępności lądowej lotnisk Europy Środkowej, tak by stanowiły one element zintegrowanego, inteligentnego i niskoemisyjnego systemu transportowego. Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko wynikających z funkcjonowania lotnisk i ich zapleczy. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wpłynięcie na zachowania komunikacyjne pracowników lotnisk i pasażerów, jak też opracowanie nowatorskich strategii dla podmiotów publicznych w zakresie planowania niskoemisyjnej mobilności. Projekt LAirA obejmuje siedem głównych obszarów tematycznych: mobilność elektryczną, połączenia lotniczo-kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, mobilność współdzieloną, inteligentne systemy transportowe, odnajdywanie drogi i publiczny transport drogowy. Projekt LAirA jest realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa, wspierającego współpracę ponad granicami. Czas realizacji projektu wynosi 30 miesięcy, a całkowity budżet projektu 2,23 miliony euro. W ramach projektu nie przewiduje się budowy infrastruktury ani zakupu wyposażenia, projekt nastawiony jest na zdobywanie wiedzy i budowanie umiejętności.
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/LAirA.html

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i udostępnienie aplikacji ułatwiającej pracownikom portu lotniczego Warszawa/Modlin wspólne przejazdy samochodem do i z pracy, w ramach realizacji projektu LAirA, zwanej w dalszej treści zapytania „aplikacją”.
 2. Na przedmiot zamówienia składa się:
  1. wdrożenie i udostępnienie aplikacji;
  2. świadczenie opieki serwisowej;
  3. przeprowadzenie prezentacji aplikacji na terenie lotniska Warszawa/Modlin;
  4. dostarczanie raportów z wykorzystania aplikacji.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę wraz ze wszystkim załącznikami należy złożyć w jednej z form:
  1. skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,
  2. pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.
 2. Termin składania ofert: 22 maja 2019 r. do godz. 16.00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje wraz z edytowalnymi formularzami znajdują się w poniższych załącznikach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-05-15
Data publikacji:2019-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Karolina Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:1004