Likwidacja nr 1/R/2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 lipca 2020

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR – Oddział Terenowy w Radomiu

 1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;
  2. informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
  3. wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
  4. uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;
  5. oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;
  6. imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
  7. telefon kontaktowy;
  8. odpis statutu.

 3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 07.08.2020 r. siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Radomiu do godz. 12:00 na podany adres:

  Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
  Oddział Terenowy w Radomiu
  ul. Mokra 2, 26-600 Radom
  tel. 48 340 16 00

  Na kopertach powinien być napis:
  „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”

  Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Radomiu,
  ul. Mokra 2, 26-600 Radom w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 48 340 16 00) i umówieniu się na konkretny termin.

  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 07.08.2020 r. o godz. 13:00 w budynku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Radomiu.

 4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2020-07-22
Data publikacji:2020-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Wojda
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:1349