Zakończone - Zapytanie ofertowe Z-OA.26.02.02.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 lutego 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na świadczenie usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji oraz pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów

Informacje wprowadzające

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji oraz pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji oraz pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi polegającej na dokonywaniu dla Zamawiającego:

Zakupu biletu lotniczego międzynarodowego
Zakupu biletu lotniczego – linie low cost
Zakupu biletu lotniczego krajowego
Zwrotu oraz zmiany biletów lotniczych
Zakupu biletu PKP w formie elektronicznej
Zakupu biletu PKP w formie papierowej
Obsługi zwrotu lub zmiany biletów PKP
Obsługi rezerwacji oraz rozliczenia pobytu hotelowego
Opłaty za wynajem samochodu
Zakupu polisy ubezpieczeniowej

Z realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynikającą z oferty prowizję.

Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o dodatkowe 2 miesiące, tj. do 28.02.2021 r. W razie skorzystaniaz prawa opcji Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę wyłonionego w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji umowa będzie realizowana na takich samych warunkach. Powyższe jest jedynie prawem Zamawiającego, nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania względem wybranego Wykonawcy.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:
a) skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,
b) pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 6 marca 2020 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane
w pkt 4 zapytania ofertowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2020-02-28
Data publikacji:2020-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Bujalski
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:847