Zakończone - Oferta pracy - Ogłoszenie nr 4/2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 stycznia 2020

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie: nr 4/2020
Miejsce pracy: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska: specjalista
Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół Planowania Strategicznego
Wymiar etatu: pełny etat

Przewidywana kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto w przedziale 3400 zł  do 4000 zł (puls dodatek za wieloletnią pracę).

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udział w opracowaniu i monitorowaniu dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – tj:
  - Strategii rozwoju województwa mazowieckiego,
  - Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.
 2. Udział w opracowaniu Raportu o stanie województwa mazowieckiego.
 3. Przygotowywanie opinii, stanowisk i prezentacji na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego
  w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego.
 4. Współudział w wykonywaniu tematycznych opracowań studialnych w zależności od potrzeb.
 5. Przygotowywanie opinii do projektów ustaw, rozporządzeń dokumentów krajowych, europejskich
  i regionalnych.
 6. Prowadzenie współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Biura  i Urzędu, oraz jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu województwa.

 Warunki pracy:

 • praca biurowa przy komputerze,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z jednej z następujących dziedzin: geografia i rozwój regionalny, ekonomia, gospodarka przestrzenna.
 2. Udokumentowany staż pracy min. 2 lata.
 3. Znajomość przepisów i problematyki z zakresu  rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego.
 4. Umiejętności w zakresie opracowania dokumentów strategicznych, realizacji opracowań koncepcyjnych
  i studialnych w zakresie rozwoju regionalnego, w tym planowania przestrzennego, przygotowywania opinii i stanowisk.
 5. Umiejętność redagowania pism i dokumentów.
 6. Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych.
 7. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 8. Umiejętność analizy i syntezy informacji, logicznego myślenia.
 9. Odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dokładność, kultura osobista.
 10. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 11. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 12. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślne przestępstwo skarbowe.
 13. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 2. Uumiejętność pracy z dużym zespołem.
 3. Gotowość do wyjazdów służbowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania DOCX lub PDF),
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania),
 • oświadczenia dla kandydatów (do pobrania DOCX lub PDF),
 • kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

do dnia 07.02.2020 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie:
Ogłoszenie nr 4/2020”.

List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (www.mbpr.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MBPR w Warszawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
 • e-mail:  IOD@mbpr.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu naboru2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie są komisyjnie niszczone nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2020-01-23
Data publikacji:2020-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Aldona Kasenko
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:811